תחומי הפעילות

תחומי הפעילות

איחוד וחלוקה – ליווי כלכלי שמאי לתכניות בניין עיר

 

המשרד נכלל בצוות יועצים שנבחר מפעם לפעם על ידי גופיים יזמיים ו/או רשויות תכנון בכדי לגבש ולהביא לאישור תוכניות בניין עיר.

 

המשרד מייעץ לצוות התכנית בכל הקשור להיבטי שמאות לרבות הכנת טבלאות איזון והקצאה ע"פ תקן שמאים מס' 15.

 

בין היתר, שמאי המשרד מנחים את אדריכל התוכנית ו/או יזם התכנית, באשר למשמעות הכלכלית של חלופות התכנון המוצעות, השלכות אפשריות של הפרוגראמות המוצעות (למשל בנושא היטל השבחה) מקסום זכויות הבעלים בקרקע, השפעת התכנון על הסביבה, התנגדויות אפשריות, בדיקת הסבירות לטענות לירידת ערך בעתיד ועוד.

 

עם התקדמות התכנית ולאחר פרסומה להפקדה ולהתנגדויות, הופעה לדיון בפני החוקר הממונה מטעם הועדה המחוזית, לרבות הבהרות לשמאי המחוזי (ככל שהתקבלו התנגדויות) ו/או התאמות לטבלאות האיזון לאחר ההתנגדויות (בחלק מהמקרים לאחר פרסום סע' 106 ב').

 

הליווי השמאי ניתן ברצף עד לפרסום התכנית למתן תוקף.

 

להלן מס' דוגמאות לתכניות/פרויקטים שלוו או מלווים כיום ע"י המשרד:

 

*          שמאי תכנית הצ/ 1-1 / 267 א' כ- 430 יח"ד + שטחי מסחר (חקלאי למגורים- בתוקף)

 

*          שמאי התכנית –מתחם הסוכנות צריפין ברחובות – הכנת טבלאות איזון והקצאה בתחום התכנית הכוללת שטח קרקע של כ- 274 דונם
           עם מבנים שונים לשימושי משרדים ולוגיסטיקה (לפני הפקדה).

 

*         שמאי התכנית –פרדס מושלין רחובות – הכנת טבלאות איזון והקצאה בתחום התכנית הכוללת שטח קרקע של כ- 252 דונם המיועדים 
           לכ- 1,500 יח"ד + כ- 100,000 מ"ר מסחר ותעסוקה (תכנית בהכנה).

 

*          שמאי תכנית הצ/ 367 א' כ- 1,300 יח"ד + שטחי מסחר (שינוי יעוד מחקלאי למגורים ומסחר- לפני הפקדה)

 

*          שמאי התכנית הצ/ 1-1 / 396 כ- 104 דונם (שינוי יעוד לתעשיה חקלאית - בהפקדה).

 

*          שמאי התכנית לד/ 6131 כ- 220 יח"ד + שטחי מסחר (חקלאי למסחר ומגורים בבניה רוויה-בתוקף).

 

*          המשרד שימש וליווה את צוות תכנית מס' 11647 שכללה כ- 980 יח"ד + מסחר בירושלים ובמסגרתה נערך שינוי יעוד ממגורים ושטחי ציבור
            לבניה רוויה ומסחר (התכנית קבלה תוקף במתכונת מצומצמת ללא הכללת בעלים פרטיים ולכן ללא טבלאות האיזון).

 

*          שמאי תכנית הצ/ 244 א' כ- 150 יח"ד (שינוי יעוד מחקלאי למגורים- בתוקף)

 

*          שמאי התכנית ג/ 15782 – בוצעו מס' שומות לאורך השנים לרבות טבלאות איזון, החלפת קרקע, שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מסחר
            ותעסוקה- בתוקף).