תחומי הפעילות

תחומי הפעילות

IFRS

 

בתחום זה, המשרד עורך חוות הדעת שמאיות שמוגשות כבסיס לתשקיף ו/או עבור הדוחות הכספיים של חברות ציבוריות, תוך פרסומן ברבים.

 

על בסיס חווה"ד שלעיל משוערכים נכסי החברות באופן שוטף.

 

לפי הנחיות הרשות לניירות ערך, החברות הציבוריות מחויבות לעדכן את השומות על בסיס שנתי

(או בקרות אירוע מכונן ""Trigger event- שמחייב הקדמת השערוך), ולהציג באמצעותן את השינויים ב"שווי ההוגן", בעיקר לנכסים  המהווים "נדלן להשקעה".

 

השומות נערכות תוך הקפדה על תקנים חשבונאיים מחייבים כגון תקן בינלאומי 40 (IFRS), תקן 13, תקן 36 ובמקביל תקן שמאים 17.1.

 

במסגרת הטיפול השמאי, עובדי המשרד מופיעים בוועדות מאזן ו/או בדירקטוריונים של החברות הציבוריות, תוך מתן הסברים והצגת חווה"ד הן להנהלת החברה, לנציגי הציבור ולרואה החשבון המלווים. במידת הצורך, ניתנות תשובות הבהרה לשאלות הרשות לניירות ערך.

 

הדוחות מבוקרים על ידי פירמות מובילות בתחום ראיית החשבון כגון: "סומך חייקן", "בריטמן אלמגור" "זיו האפט" ועוד.